OUR SERVICES
รับสินค้าเข้า
ตรวจสอบคุณภาพ
และนำส่งสินค้า
รับสินค้าเข้า
ตรวจสอบคุณภาพ
และนำส่งสินค้า
บริการห้องเย็น

ไทยโยโกเร ให้บริการแช่แข็ง แช่เย็น ฟรีสสินค้า ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้า
ด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตราฐานจากญี่ปุ่นและเก็บรักษาสินค้าตามมาตราฐานสากล

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บสินค้าของคุณ
เรามีความเป็นมืออาชีพในการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณ
เรามีมาตรฐานสากลการันตีคุณภาพการทำงาน คงสภาพสินค้าเหมือนดั่งแรกเข้า
สินค้าที่รับฝากแช่
ผักและผลไม้
ผลไม้
น้ำผลไม้
ผัก
สินค้าปศุสัตว์
สินค้าปศุสัตว์
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูป
อาหารทะเล
อาหารทะเล
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
กุ้ง
ผลิตภัณฑ์จากกุ้งแปรรูป
สินค้าอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เช่น ข้าว นม
ส่วนผสมอาหาร ฯลฯ
บริการศูนย์กระจายสินค้า
Cross Docking
การรวบรวมเพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้า
Add/Cut Sticker
บริการติดหรือตัดสติ๊กเกอร์
Re Pallet/Wrapping
บริการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่เหมาะสมตามลูกค้าร้องขอ
Re Packing
การเปลี่ยนถ่ายบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่งที่ตั้ง