• บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทขอแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดได้ที่ “เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว” www.thaiyokorei.co.th
  • บริษัทไทยโยโกเร จำกัด ฉลองครบรอบ30ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมุ่งมั่น ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารสูงสุด ที่จะนำบริษัทให้เป็นบริษัทชั้นนำภายในประเทศเทียบเท่าบริษัทแม่ที่เติบโตเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น