บริษัทไทยโยโกเร จำกัด ฉลองครบรอบ30ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมุ่งมั่น ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารสูงสุด ที่จะนำบริษัทให้เป็นบริษัทชั้นนำภายในประเทศเทียบเท่าบริษัทแม่ที่เติบโตเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น