21 กันยายน พ.ศ.2564
บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาและบรรทัดฐานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมผ่านการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้บริษัท ไทยโยโกเร จำกัดยังได้สมัครใจกำหนดกฎระเบียบและระบบที่เป็นของบริษัทเอง โดยคำนึงถึงแนวโน้มที่เป็นสากลพร้อมทั้งได้วางนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ เรามุ่งมั่นที่จะนำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติพร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งมาตรการเหล่านี้


รายละเอียด

1. เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ เราได้กำหนดกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเรามั่นใจว่าพนักงานของเราและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบกฎระเบียบเหล่านี้อย่างถูกต้องและมีการนำไปใช้ รักษาไว้พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้กำหนดแผนการบริการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไวรัสคอมพิวเตอร์

3. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรมยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ใช้วิธีที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของพวกเขาจะถูกนำมาใช้และอีกทั้งการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์องค์กรของบริษัทด้วย

4. เมื่อได้รับข้อมูลโดยทางอ้อม เราจะตรวจสอบว่าฝ่ายที่ให้ข้อมูลได้รับข้อมูลนั้นผ่านวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้การคุ้มครองตามสัญญาที่จำเป็น เราจะประกาศเรื่องต่างๆ เช่น จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไรบนเว็บไซต์องค์กรของบริษัท

5. เราจะดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผย แก้ไข หยุดการใช้ หรือลบข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสมตามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา

6. เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สามหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเพื่อมอบหมายงานให้กับพวกเขา เราจะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สามรวมถึงจัดทำสัญญาที่จำเป็น และใช้มาตรการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

7. เราได้กำหนดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง


หลักปฏิบัติควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น เพื่อการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ซึ่งได้รับข้อมูลมา ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว


การห้ามใช้

1. โดยหลักการแล้วการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเป็นสิ่งต้องห้าม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถใช้เพื่อสิ่งอื่นใดได้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ซึ่งวางแผนเอาไว้และไม่สามารถลบออกจากตำแหน่งที่เหมาะสมได้

3. พนักงานของบริษัท ไทยโยโกเร จำกัดจะต้องไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับรู้ผ่านการดำเนินธุรกิจ ให้บุคคลที่สามทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควร

4. หลักปฏิบัตินี้ยังคงสามารถนำมาใช้ได้ถึงแม้ว่าพนักงานจะเกษียณอายุการทำงานแล้ว และเราจะดำเนินมาตรการตามที่จำเป็น


โดยหลักการแล้ว บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ ความเชื่อ หรือศาสนา

2. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อสาย ภูมิลำเนาที่จดทะเบียน (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่ปัจจุบัน) ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ประวัติอาชญากรรม หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทาง

3. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานในการจัดตั้ง ร่วมเจรจาต่อรอง และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับองค์กร

4. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มการประท้วง การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการใช้สิทธิทางการเมืองอื่นใด

5. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมทางเพศ