บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทขอแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดได้ที่ “เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว” www.thaiyokorei.co.th